1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 13-15 | E-mail: ertekesites [kukac] magilab.hu

A MAGILAB Kft. Általános Szállítási Feltételei

 1. A jelen Általános Szállítási Feltételek („ÁSzF”) hatálya

1.1. Jelen ÁSzF szabályozza a MAGILAB Korlátolt felelőségű társaság (székhely: 1061 Budapest, Király u. 12.; Cg.: 01-09-298830; „Szállító”) és a Magyarország területén gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező fél („Megrendelő”) Megrendelő és Szállító a továbbiakban együttesen, mint Felek között a Szállító által forgalmazott termékekre (1. sz. melléklet) (a továbbiakban: Termék) vonatkozóan létrejövő adásvételi és szállítási jogviszonyokat.

Felek az egyes részlet-feltételekről egyedi blankettaszerződésben („Egyedi blankettaszerződés”) állapodnak meg. A szállítások feltétele minden esetben az Egyedi Blankettaszerződés Megrendelő általi aláírása.

1.2. A Felek a külön megállapodás (Egyedi Blankettaszerződés) aláírásával az Általános Szerződési Feltételben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. Az ÁSZF-ben foglalt valamennyi rendelkezés lényeges kérdésnek minősül és a Felek között fennálló jogviszonyra ezen feltételek alkalmazása kötelező. Felek a jelen ÁSZF-ben szabályozottak megszegését különösen súlyos szerződésszegésnek minősítik.

A hatályos ÁSZF a MAGILAB Kft. ügyfélszolgálatán illetve a www.magilab.hu weboldalán megtekinthető. Az ÁSZF változásáról, a Megrendelő részére – legalább 30 nappal a hatálybalépést megelőzően – a változásokat tartalmazó részeket a www. magilab. hu weboldalán megismerhetővé teszi és egyidejűleg a Megrendelő részére elektronikus levél útján megküldi. A Megrendelő ezen értesítési módokat kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. Amennyiben a Megrendelő a hatálybalépés napjáig a változások ellen írásban nem tiltakozik, az részéről elfogadottnak tekintendő. A Megrendelő nem érvényesíthet kártérítést a Szállítóval szemben, abból adódóan, hogy a Szállító ÁSZF-jének módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a www.magilab.hu weboldalon. Amennyiben a Megrendelő a változásokat nem fogadja el, a jogviszonyt hónap végére, minimum 60 napos felmondási idő mellett felmondhatja.

1.3. Jelen ÁSzF 2017. november 01. napjával lép hatályba. Szállító fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSzF- et egyoldalúan módosítsa vagy visszavonja. A Feltételek módosítása vagy visszavonása előtt az ÁSZF 1.1. pontjában rögzített módon harminc (30) nappal Szállító tájékoztatja a Megrendelőt a módosítás tartalmáról, vagy a visszavonás tényéről.

1.4. Felek a jelen ÁSZF szerint meghatározott módon és keretek között a hatékony együttműködés megvalósítása, a jövőbeni üzleti kapcsolatok előmozdítása érdekében együttműködnek, az alábbiak szerint:

 1. A megrendelések, és azok feldolgozásának rendszere, mennyiségi és minőségi átvétel

2.1. Szállító vállalja, hogy Megrendelő részére a rendelkezésére álló mindenkori raktárkészlet mennyiségének és összetételének függvényében a konkrét megrendelések alapján a termékeket szállítja.

2.2. Megrendelő a megrendelést legalább a kért szállítási időpontot 3 (három) munkanappal megelőzően, elektronikus úton e-mailben, Szállító rendeles@magilab.hu email címére, vagy Szállító által rendelkezésre bocsátott e-kereskedelmi csatornákon keresztül adhatja le Szállító felé. Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló raktárkészlet esetén az egyes konkrét termékekre vonatkozó megrendeléseket arányosan csökkentett mértékben, vagy a termék gyártója utasításainak megfelelően elégítse ki.

2.3. Szállító a megrendelést írásban, email-ben, a Megrendelő által megadott kapcsolattartási címre legkésőbb a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolásban jelzi, ha valamely terméket határidőre nem tudja leszállítani, valamint jelzi a hiánycikk beérkezésének várható időpontját. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállító által elektronikus úton küldött ajánlatok fogadására alkalmas e-mail címet ad meg. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállítói ajánlat kézbesítésének a Megrendelő által megadott e-mail cím nem megfelelő voltára visszavezethető hibája vagy elmaradása a Megrendelő terhére esik, az ezzel összefüggésben felmerülő károk vonatkozásában Szállító felelősségét kizárja.

A kábítószer-prekurzoroknak minősülő anyagok megrendelésére vonatkozóan a mindenkor hatályos külön jogszabályok rendelkezései (jelenleg az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendeletében foglaltak) az irányadók.

Szállító a leszállított Termékre az előírt felhasználhatósági időtartam alatt vállal szavatosságot, amennyiben a tárolási körülmények az értékesítési láncolat minden elemében megfelelőek. Szállító szavatolja továbbá, hogy a minőség minden esetben megfelel a törzskönyvi dokumentációban foglaltaknak

2.4. Szállító a megrendelt készítmények gyűjtőcsomagolásait úgy köteles kialakítani, hogy azok rakodólapon történő elhelyezésre és további szállításra alkalmasak legyenek.

2.5. Felek rögzítik, hogy Szállító a nettó 50.000 Ft, azaz nettó Ötvenezer forint összérték alatti megrendelést jogosult visszautasítani.

2.6. Megrendelő vállalja, hogy az általa megrendelt termékeket átveszi, és a termékeknek a részére kibocsátott számlán szereplő ellenértékét a számlán feltüntetett határidőig megfizeti.

Szállító a megrendelt termékek elérhetőségéről, ill. az átvétel időpontjáról email-ben értesíti Megrendelőt. Amennyiben Megrendelő a Szállító fenti értesítése, megismerése, kézhez vételét követő 8 (nyolc) napon belül az átvételre előkészített termékeket nem veszi át, úgy Szállító a megrendelés teljesítésétől jogosult elállni, és az át nem vett termékek nettó értékének 20%-át kitevő tárolási díjat jogosult felszámítani, egyéb igényei (kártérítés követelése) érvényesítésén felül.

Megrendelő a Szállítóval szembeni esetleges, bármely jogcímen fennálló követelését a Szállítóval szemben fennálló fizetési kötelezettségébe beszámítani, illetve azt bármely tartozásából levonni kizárólag Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult.

Megrendelő kifejezetten vállalja továbbá, hogy Szállító részére, valamennyi az EKAER bejelentés megtételéhez szükséges információt Szállító rendelkezésére bocsát. Amennyiben a fentiekben rögzített, a Szállító által igényelt az EKÁER bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges információk a Megrendelő mulasztásból, vagy téves információ megadásából eredően büntetés kerül kiszabásra, annak megfizetése megrendelőt terheli, amennyiben ezen büntetés kiszabására a Megrendelő által tanúsított együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettség megsértése következtében került sor.

2.7. A teljesítés helye:

A teljesítés helye: Szállító Budapesti Logisztikai Központja:

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 13-15.

A Termékek átvétele munkanapokon:

8.00 és 14.30 óra között történik.

Szállító külön megállapodás alapján vállalja a Megrendelő részére való kiszállítást.

2.8. A teljesítés módja:

2.8.1. Megrendelő a „Számla és szállítólevél”-en feltüntetett tételek darabszámának és épségének ellenőrzésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja a teljesítést az „Átvételi elismervény”-en. A darabszám szerinti átvételt követően gyűjtőcsomagolásonkénti mennyiségi reklamációt Megrendelő nem jogosult előterjeszteni.

2.8.2. Megrendelő a gyűjtőcsomagoláson belüli mennyiségi hiánnyal kapcsolatos kifogást az áruátvételtől számított 3 (három) munkanapon belül írásban jogosult előterjeszteni; Szállító köteles azt a beérkezéstől számított 3 (három) munkanapon belül kivizsgálni. Amennyiben a kifogás jogos, úgy Szállító választása szerint a hiányzó termékek ellenértékét 5 (öt) munkanapon belül jóváírja, vagy a hiányzó termékeket utánszállítja.

Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a vizsgálat folyamán a kifogás nem nyer bizonyítást, úgy azt tizenöt (15) napon belül írásban visszavonja.

2.8.3. Megrendelő a termékek minőségvizsgálatát az áruátvételt követően haladéktalanul köteles megkezdeni.

2.8.4. Megrendelő minőségi kifogást az áruátvételtől számított nyolc 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban terjeszthet elő Szállítóval szemben; Szállító köteles azokat a beérkezéstől számított nyolc 8 (nyolc) munkanapon belül kivizsgálni.

2.8.5. Szállító minőségi és/vagy mennyiségi reklamációt csak jegyzőkönyv alapján fogad el, melynek tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, helyét, a szállítólevél/számla számát, a termék nevét, a számlázott mennyiséget, ügyintéző nevét, telefonszámát

Amennyiben a kifogás jogos, úgy Szállító választása szerint a minőséghibás termékek ellenértékét 5 (öt) munkanapon belül jóváírja, vagy azokat utánszállítással pótolja.

2.8.6. Amennyiben Megrendelő a Szállítónak a minőségi kifogást elutasító válaszát vitatja, úgy Felek a kifogásolt szállítmányból mintát vesznek és azt az illetékes minőségellenőrző szervnek felülvizsgálat céljából megküldik. Minőségi kifogás tekintetében a továbbiakban humán gyógyszeranyagok esetén az illetékes gyógyszerhatóság szakvéleménye az irányadó.

A minőségi felülvizsgálat költségét a Szállító viseli, ha a terméket a felülvizsgálat nem megfelelőnek minősíti. A Megrendelő viseli a vizsgálat költségét, ha a felülvizsgálat során a termék minősége megfelelőnek bizonyult.

2.8.7. A Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben a felülvizsgálat során bizonyítást nyer, hogy a minőségi hiba a Megrendelő általi nem megfelelő tárolásra vagy szállításra vezethető vissza.

Szállító a gyógyszeralapanyagokat a felek által előzetesen kölcsönösen elfogadott gyártói forrásból biztosítja, és minden esetben a gyógyszeralapanyag gyártójának minőségi bizonylatát is csatolja a szállítmányokhoz. Megrendelő és Szállító az egyes termékeknél külön megállapodnak abban, hogy Szállító mellékeli-e a laboratóriuma által kiállított minőségi bizonylatot, vagy pedig Megrendelő az árut gyártói bizonylat alapján elfogadja.

2.8.8. Szállító szavatol azért, hogy a leszállított termék minden tekintetben megfelel a vonatkozó gyógyszerkönyvi vagy egyéb hatósági előírásoknak. Szállító gondoskodik arról, hogy az egyes anyagokra előírt speciális feltételek (pl. hőmérséklet) a szállítás során is be legyenek tartva.

2.8.9. Szállító kijelenti, hogy rendelkezik a termékek forgalmazásához szükséges hatósági engedélyekkel. Gyógyszernagykereskedelmi engedélyének száma: OGYÉI/68526-7/2017, gyógyszer-hatóanyag forgalmazási tevékenysége OGYÉI/48574-2/2017 számon regisztrált, valamint kijelenti, hogy a termékek forgalmazását ezen engedélyek, valamint a GDP irányelveinek betartásával végzi.

Szállító kijelenti, hogy a Megrendelő részére jelen Szállítási keretszerződés keretei között leszállított termékek után vonatkozó jogszabályok által előírt környezetvédelmi díjat megfizeti.

 1. Kárveszély, a tulajdonjog átszállása

3.1. Az átadásra kerülő termékek tekintetében a kárveszély Szállítóról Megrendelőre a teljesítés helyén, a teljesítéssel egyidejűleg száll át.

Megrendelő az átadás-átvételkor köteles gondoskodni a leszállított termékek gyűjtőcsomagolás szerinti átvételéről. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a leszállított Termékek gyűjtőcsomagolás szerinti átvételével, úgy a kárfelelősség és kárveszély átszáll a Megrendelőre.

3.2. Szállító az általa átadott áruk tulajdonjogát az áru ellenértékének teljes kiegyenlítéséig fenntartja, azzal, hogy Megrendelő az árukat jogosult ellenértékük teljes kiegyenlítését megelőzően továbbértékesíteni, azonban Szállítót a 4.5. pontban foglaltakkal összhangban a szállítási jogviszony megszűnése esetén megilleti a birtokba vétel és az elvitel joga.

 1. Árak és fizetési feltételek

4.1. Szállító vállalja, hogy a Megrendelő által küldött eseti megrendeléseket a Szállító által a Megrendelő részére megküldött árajánlat szerint, a mindenkori előírásoknak megfelelően, a megrendelt mennyiségben és minőségben, a visszaigazolás szerinti határidőben leszállítja a megrendeléskor visszaigazolt eladási áron.

4.2. A fizetés módja: Átutalás.

4.3. Szállító a kiszállítással egyidejűleg számláz és a számlával, illetve szállítólevéllel adja át az árut.

4.4. Megrendelő a Szállító által kibocsátott számlát a kiállítástól számított 30 napos banki átutalással teljesíti, a Szállító CIB-nél vezetett 10700024-70404944-51100005 számú számlájára. Pénzügyi teljesítésnek az számít, amikor a Szállító bankszámláján az összeg jóváírásra kerül. Késedelmi fizetés esetén a Szállító jogosult a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat felszámolására.

4.5. Megrendelő 15 (tizenöt) napot meghaladó fizetési késedelme esetén Szállító külön fizetési értesítő megküldésével hívja fel Megrendelő figyelmét azzal, hogy amennyiben 15 (tizenöt) napon belül a fizetésre nem kerül sor, úgy Szállító jogosult követeléskezelő bevonásával, vagy bírósági úton a követelését behajtani, amelynek költségei ugyancsak Megrendelőt terhelik.

4.6. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelő fizetési késedelembe esése esetén egyoldalúan felfüggessze a további megrendelések teljesítését.

4.7. Szállító fennálló és lejárt tartozás esetén jogosult a kiszállított, de ki nem egyenlített számlák erejéig saját mérlegelése alapján áruátvételre. A Megrendelő által visszárura, áruátvételre felajánlott árut azonban nem köteles visszavenni, vagy jogosult azokat csökkentett értékben visszavenni.

4.8. Az áruátvétel, visszáruzás nem érinti Megrendelőnek a tulajdonjog-fenntartással történt értékesítés esetén előforduló tovább értékesítéshez kapcsolódó polgári és büntetőjogi felelősségét.

4.9. Bármely okból történő visszáruzásra csak a felek előzetes megállapodása esetén kerülhet sor. Visszáruzás esetén Szállító az érintett árukra vonatkozóan jóváíró, illetve sztornó számlát bocsát ki. A számlázásnál azt az árat kell alkalmazni, amelyen az eredeti számlázás történt.

4.10. Megrendelő a visszárus számla ellenértékét, mint a Szállítóval szembeni követelést, egyeztetés után közvetlenül beszámíthatja esedékes fizetési kötelezettségébe. amennyiben a beszámításra nincs lehetőség, Szállító a Megrendelő követelését 8 (nyolc) napon belül köteles kiegyenlíteni.

4.11. Szállító a vételár teljes kiegyenlítéséig a termékek feletti tulajdonjogát fenntartja.

4.12. Szállító fenntartja a jogot, hogy újonnan létesített szállítási jogviszony esetén a szállítást előrefizetéshez kösse.

4.13. A fizetés teljesítésének az a nap számít, amikor az átutalt összeget Szállító bankszámláján jóváírták. Késedelmes fizetés esetén Szállítót késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke megegyezik a Ptk. 6:155 (1) bekezdésében foglaltakkal.

4.14. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelő részére egyoldalúan meghatározza azt a felső összeghatárt (hitelkeret), melyet az egy adott időpontban kifizetetlen számlák összesített értéke nem haladhat meg.

4.15. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelő fizetési késedelembe esése esetén egyoldalúan felfüggessze a további megrendelések teljesítését. A szállítások felfüggesztéséről Szállító legalább 3 (három) nappal korábban írásban köteles Megrendelőt értesíteni.

4.16. Szállítót a szállítási jogviszony megszűnése esetén megilleti a Megrendelő birtokában, de Szállító tulajdonában lévő valamennyi áru birtokba vételének és elvitelének joga.

4.17. Ennek érdekében Megrendelő – a jogviszony rendes felmondással való megszűnése esetén a felmondási nyilatkozat hatályosulását követő 3 (három) munkanapon belül, a Szállító általi rendkívüli felmondás esetén a felmondást tartalmazó nyilatkozat hatályosulását követő napon – köteles a Szállító tulajdonában álló termékekről tételes leltárt készíteni. Szállító választása szerint jogosult a tulajdonában álló termékeket elszállítani, vagy azok ellenértékét követelni.

 1. Titoktartás és bizalmas információk

5.1. Felek a jelen ÁSZF szerinti a szerződéses kapcsolat során tudomásukra jutott információkat, üzleti titoknak minősítik, és bizalmasan kezelik.

5.2. Felek megállapodnak abban, hogy közös üzleti céljaik elérése érdekében a másik tevékenységéhez indokolt és szükséges valamennyi jognyilatkozatot megadják, illetve szerződést megkötik, és úgy járnak el, ahogy az adott helyzetben elvárható, egymás üzleti tevékenységét és jó hírnevét sértő magatartást nem tanúsítanak. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott, vagy a Megrendelő működésével kapcsolatban tudomására jutott mindennemű adatot, információt, eljárást köteles üzleti titokként kezelni, köteles azt megőrizni, illetve tilos azt harmadik személy tudomására hozni, vagy harmadik személy részére hozzáférést biztosítani.

5.3. Bizalmas információnak minősülnek többek között az alábbiak, függetlenül attól, hogy bizalmas információként meg vannak-e jelölve:

 • marketing- és cégstratégiák és know-how, üzleti eljárások és információk, árképzések;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos akták és útmutatók;
 • egyéb üzleti módszerek.

5.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy sem a jelen ÁSZF és blanketta szerződés tartama alatt, sem annak megszűnését követően – kivéve amennyiben az a Szállítónak a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, vagy ahhoz Szállító előzetesen írásban hozzájárult – nem jogosultak Bizalmas Információt nyilvánosságra hozni, vagy más módon felhasználni. A jelen ÁSZF-ben meghatározott titoktartási kötelezettség a jelen ÁSZF és blanketta szerződés lejártát és/vagy megszűnését követően korlátlanul hatályban marad.

5.5. Felek vállalják, hogy az ÁSZF és szerződés teljesítése során együttműködnek, és haladéktalanul tájékoztatják egymást minden, a szerződés teljesítésével kapcsolatos jelentős tényről és körülményről.

A vállalt tájékoztatásikötelezettségen belül tájékoztatják egymást:

 • az elérhetőségben, illetve azonosításhoz szükséges adatokban bekövetkezett változásokról (kontakt személy, cégforma, cég név, székhely, telephely, adószám, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, képviselő)
 • engedélyeikben történő változásokról (működési engedély)
 • szerződéses kötelezettséget veszélyeztető egyéb körülményekről

5.6. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül és az ebből eredő bármilyen kár esetén a felelősség a mulasztást elkövető felet terheli.

5.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító jogosult a szerződéses jogviszony alatt Megrendelő piaci helyzetét, fizetési képességét, készségét bármikor vizsgálni, illetve jogosult Szállító a szerződés fenntartását, további kedvezmények biztosítását a korábban rögzítettekhez képest további biztosítékok nyújtásához kötni. Amennyiben az erre vonatkozó szállítói felszólításnak Megrendelő nem tesz eleget, vagy azt elutasítja, úgy Szállító jogosult a szállítási kedvezmények korlátozására, illetve a létrejött jogviszony felmondására.

5.8. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy gyakorlatukat alávetik a jelen szerződésnek, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv. és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (továbbiakban: „Általános adatvédelmi rendelet”) rendelkezéseinek. 5.9. Megrendelő különösen kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az „Általános adatvédelmi rendelet” szerinti adatvédelmi incidenst észlel, úgy az egeyedi blanketta szerződés szerinti elektronikus kapcsolattartási levelezési címre köteles az adatvédelmi incidens tudomásul szerzését követő legkésőbb 72 órán belül Szolgáltató felé azt írásban jelezni.

 1. Vegyes rendelkezések

6.1. Az ÁSZF és a szerződéssel kapcsolatos levelezést, különös tekintettel az esetleges szerződésmódosításokra, felmondásra illetékességi területtől függően az egeydi szerződésben meghatározott személyek címére (email) írásban kell megküldeni.

6.2. A felek közötti szállítási jogviszony megszűnhet:

 • a szállítási jogviszony automatikus megszűnése esetén;
 • felek közös megegyezésével;
 • a jogviszony rendes/rendkívüli felmondásával

6.3. A szállítási jogviszony automatikusan kizárólag bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy jogszabályban előírt esetben szűnhet meg.

6.4. Megrendelő felmondása esetén a még ki nem egyenlített számlák a megszűnés napjával lejárttá válnak.

6.5. Amennyiben bármelyik szerződő Fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi, a másik fél jogosult a szerződést – előzetes felszólító levél megküldését és az ezen felszólító levélben rögzített feltételek orvoslásának hiányában – azonnali hatállyal felmondani. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél ellen csődeljárás, vagy felszámolói eljárás indul, illetve jogutód nélküli megszűnését határozta el.

6.6. Megrendelői lényeges szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben:

 • Megrendelő, vagy a vele egy cégcsoportba tartozó másik cég a Szállítóval szembeni lejárt fizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget;
 • Megrendelő a jelen szerződésben foglalt bármely lényeges tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget;
 • Megrendelő vagy a vele egy cégcsoportba tartozó cég fedezet elvonására irányuló magatartása Szállító megítélése szerint veszélyezteti Megrendelő Szállító felé fennálló fizetési kötelezettségének teljesítését;
 • Megrendelő vagy a vele egy cégcsoportba tartozó cég pénzügyi helyzetében, managementjében, tulajdonosi összetételében, illetve működésében olyan jelentős változás következik be, ami Szállító megítélése szerint veszélyezteti Megrendelő fizetési kötelezettségeinek teljesítését.

6.7. A rendkívüli felmondást kizárólag írásban, indokolással, a felmondás okának megjelölésével lehet érvényesen megtenni. Szállító jogosult a megjelölt felmondási okról másik okra áttérni.

6.8. Felek vállalják, hogy az egeydi baólanketta szerződés bármely okból történő megszűnése esetén 15 (tizenöt) napon belül elszámolnak egymással. Felmondási, megszűnési idő esetén Szállító jogosult az új megrendelések visszautasítására, valamint kötheti a megrendelések teljesítését azonnali fizetéshez. Rendkívüli felmondás, azonnali megszűnés esetét kivéve a felmondás, megszűnési ok közlését megelőzően leadott rendeléseket Szállító teljesíti azzal a megkötéssel, hogy a szállított árura vonatkozó számla esedékessége nem lehet későbbi, mint a megszűnés napja.

6.9. A megszűnéssel a még le nem járt valamennyi megrendelői számlatartozás esedékessé válik. A megszűnés esetére a visszáruval kapcsolatos a jelen szerződés szerinti rendelkezéseket Szállító megfelelően jogosult alkalmazni. Ennek érdekében a rendkívüli felmondást tartalmazó nyilatkozat Megrendelő részére történő kézbesítésétől számított 3 munkanapon belül Megrendelő köteles a Szállító tulajdonában álló termékekről tételes leltárt készíteni, a leltár szerint Szállító tulajdonát képező árukészletet elszállításra előkészíteni, azt elkülönítve tartani és Szállító képviselőjének átadni.

6.10. A jelen ÁSzF felülír minden, a Felek között korábban létrejött szerződést, levélváltást vagy egyoldalú nyilatkozatot.

6.11. Az ÁSZF tartalmától eltérő megállapodásokat külön szerződésben kell rögzíteni. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók.

LETÖLTÉS